Betingelser

Classic Motor Sales Auktionsbetingelser:

Det kræver forudgående køberregistrering for at kunne deltage i budgivningen
Køberregistrering kan foretages online eller på auktionsdagen
Entre til hammer auktion incl. byder nummer og katalog Dkr. 50,00
Forhåndsbud kan afgives ved online bud eller pr. telefon (telefonnummer se kontakt oplysninger) Det er altid køber i salen der har forkøbsret ved bud lighed.

Auktionslederen afgør uoverensstemmelser.

Sælger salær/gebyr:
Det koster 1000,- kr (+25% moms) i alt Dkr. 1.250 at indsætte en bil på vores auktioner. Hertil kommer salgssalæret på 5% (+ 25% moms) i alt 6,25% af hammerslags prisen.

Køber salær:
Vores købssalær er på 12% (+ 25% moms) i alt 15% af hammerslag prisen.

Sælgers afregning:
Ved onlineauktion til private, 15 dage efter udlevering af køretøjet
Ved onlineauktion til virksomheder, 7 dage efter udlevering af køretøjet Ved hammerauktion, 7 dage efter udlevering af køretøjet

Dog forudsat der ikke er modtaget berettiget reklamationer på det udleverede køretøj

Classic Motor sales ApS Ansvar:
Classic Motor Sales er udelukkende auktionsholder / formidler af auktionssalgene, køber kan ikke gøre krav overfor Classic Motor sales ApS

Der kan ikke gøres ansvar gældende af nogen art overfor auktionsholder, auktionsleder og auktionarius

Auktionsrekvirent er forpligtiget til at friholde Classic Motor Sales for ethvert krav fremsat mod Classic Motor sales ApS

Auktionsrekvirent er forpligtiget til at indfri og aflyse alle former for hæftelser og restgæld , der måtte være tinglyst på køretøjet. Classic Motor sales ApS forbeholder sig ret til at tilbageholder afregning til sælger ( auktionsrekvirent ) indtil hæftelser og restgæld er dokumenteret aflyst fra tinglysningen.

Køretøjet / auktionsgenstanden (særlige regler for online auktion, se tillægget for online auktion)

Mulige erstatningskrav må gøres gældende mod rekvirenten, auktionslederen og auktionsholderen er fri for et hvert ansvar.

Køretøjet/auktionsgenstanden kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering mm der ikke er beskrevet i kataloget, billeder i kataloget og på hjemmesiden kan ikke benyttes til vurdering af køretøjet/auktionsgenstanden, Classic Motor sales ApS opfordre til at vurderer køretøjet/genstanden ved eftersyn

Køretøjets registreringsattest medfølger hvis ikke andet er oplyst, opmærksomheden henledes på at Classic Motor Sales ApS sælger køretøjer med og uden afgift.

Det påhviler køber umiddelbart efter udlevering /afhentning af køretøjet at kontrollere at køretøjets registreringsattest /papirer stemmer overens med køretøjet.

Auktionens gennemførelse (særlige regler for online auktion, se tillægget for online auktion)

Bud afgives ved fysisk signal med udleverede budnummer Bud kan ikke annulleres efter afgivelse

Der udarbejdes et auktionskatalog til brug for auktionen, auktionskataloget er vejledende og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i kataloget samt evt. rettelser under auktionen.

Mindste buds og overbuds størrelse beror på den, der foretager opråbet. Opstår der, efter at der er givetHammerslag, tvivl om, hvem der er højestbydende, eller byder flere samtidig, foretages nyt opråb.

Auktionslederen har ret til at ændre den rækkefølge køretøjerne/auktions genstandende bortauktioneres i. Kun data oplyst af auktionarius samt data fremvist på skærmene under auktionenen gældende.

De enkelte salg sker ved, at hammerslag efter 3 gange gentaget opråb uden overbud gives til den højestbydende. Køber flere i forening hæftes der solidarisk.

Opstår der tvivl hvem der er højestbydende efter hammerslag, fortages nyt opråb. Den der byder for en anden, forpligtiger sig derved som selvskyldnerkautionist.

Er mindsteprisen ikke opnået kan auktionarius bestemme at der ikke gives hammerslag på Køretøjet/autionsgenstanden og dette trækkes tilbage.

Efter hammerslag henstår køretøjet/auktionsgenstanden for købers regning og risiko.

Classic Motor Sales ApS optager auktionen i video og lyd, ligesom video og lyd kan offentliggøres via internettet. Classic Motor Sales ApS område er video overvåget, tyveri af en hver at politianmeldes.

Købesum og salærer: ( særlige regler for online auktion, se tillægget for online auktion )

Budsummen tillægges auktionssalær + moms i henhold til gældende regler ( som oplyst i auktionskataloget , opslag i auktionslokalet og på classicmotorsales.dk)

Den fulde købesum incl. salær skal betales straks efter hammerslag. Betaling skal ske ved straks overførsel via bank.
Der modtages ikke andre former for betalingsmiddel.

Udlevering af køretøjet/auktionsgenstanden/registreringsattester m.m. kan tidligst ske når betaling er synlig på Classic Motor Sales Aps konto.

Ejendomsretten til det købte overgår først når HELE købesummen incl. salærer er betalt og betalingen er dokumenteret.

Udebliver betalingen udover forfaldstid, er køberne og deres kautionister forpligtiget til at betale renter fra forfaldstiden til betaling.

Betales købesummen incl. salærer eller dele heraf ikke rettidig beregnes rente pr. hammerslags dato indtil betaling sker. Renten udgør 1,5% pr. måned, dog minimum Dkr. 100,00

Købere som er bosiddende uden for Danmark har mulighed for at søge om refundering af momsen efter nærmere aftale med Classic Motor sales ApS

Afhentning af køretøjer/auktionsgenstande (særlige regler for online auktion, se tilægget for online auktion)

Solgte køretøjer/auktionsgenstande skal afhentes på auktionsdagen indenfor to timer efter auktionens afslutning, hvis andet ikke skriftligt er aftalt med Classic Motor Sales ApS.

For ikke afhentede køretøjer/auktionsgenstande beregnes pladsleje på Dkr 500 + 25% moms i alt Dkr. 625 pr. påbegyndt uge.

Køber kan kun annullerer et køb: : ( særlige regler for online auktion, se tillægget for online auktion )

Hvis der er uoverensstemmelse mellem køretøjets/auktionsgenstandens registreringsattester/papirer

Hvis der er væsentlige afvigelser i de under auktionen oplyste data og køretøjet/auktionsgenstanden

Hvis der er hæftelser eller anden gæld i køretøjet/auktionsgenstanden

Reklamation og frister: ( særlige regler for online auktion, se tillægget for online auktion )
Evt. reklamationer eller indsigelser skal ske skriftligt og rettidigt til Classic Motor Sales ApS Fristen for rettidigt reklamation /indsigelse er maximalt to timer efter auktionens afslutning.

Køber er ikke berettiget til at kræve erstatning for evt. foretaget forbedringer på det købte køretøj/auktionsgenstand

Særlige regler for køb online auktioner:
Bud intervaller minimum Dkr. 500

Bud afgivet på onlineauktion er maksimum bud, auktionssiden vil automatisk byde for dig op til det beløb, du angiver.

Købs salær 12% + den til en hver tid gældende momssats (eksempel salær 12% + 25% moms = 15%)

Vindende byder vil få tilsendt faktura først kommende hverdag, efter online auktionen er afsluttet

Modtagelse af faktura sker pr. mail.

Alle køb på online auktioner skal være betalt via bankoverførsel, senest 24 timer efter auktionens afslutning hvis andet ikke er aftalt skriftligt med Classic Motor Sales ApS

Der ydes ikke fortrydelsesret til erhvervsvirksomheder ved onlineauktioner
Der ydes fortrydelsesret til privatpersoner ved køb på onlineauktion jf. loven om fjernsalg.

Back to top